Kurumsal/ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu 
İşbu metin, ELC Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanuna uygun şekilde ve faaliyet amaçlarıyla bağlı olarak elde ettiği, kaydettiği, sakladığı ve yine yasal sınırlar içinde gerektiğinde üçüncü kişilere aktardığı kişisel verilerin işlenmesi ve işlenen kişisel verilerin korunması hususlarında veri sahiplerini bilgilendirme amacı taşımaktadır.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
Veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari ve teknik tedbirlerle korunan kişisel veriler, iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile yönetim, hukuk, muhasebe, finans, eğitim, kariyer, denetim, üretim, iş, lojistik, tedarik, pazarlama, mal ve hizmet alım, müşteri ilişkileri, iletişim faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği, fiziksel mekân güvenliği, mal ve kaynakların güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
Aydınlatma metnine konu kişisel veri sahipleri, Şirketimiz çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçileri ile ticari faaliyet kapsamında Şirketimize kişisel bilgilerini veren gerçek kişi müşterilerdir. Kişisel veriler, bu veri sahiplerinin izni yahut açık rızası ve kurulan hukuki yahut ticari ilişki kapsamında bizzat kendileri tarafından Şirketimize verilmekte ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi yahut Şirketimizin, çalışanlarımızın veya müşterilerimizin meşru menfaatleri kapsamında otomatik kayıt sistemleri ile toplanan veriler sadece yetkili Şirket birimleri tarafından erişilebilecek şekilde depolanmaktadır. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
ELC Alüminyum bu amaçlar dâhilinde kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
ELC Alüminyum tarafından işlenen kişisel veriler hiçbir şekilde yurtdışına aktarılmamakta, KVKK m.5/f.2 ve m.6/f.3 hükümleri gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ticari faaliyet kapsamında gerekliyse bankalar veya Şirketimizin sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzman ve yetkilileri (hukuk, iş sağlığı ve güvenliği, işyeri hekimliği vb.) ile amaca uygun şekilde paylaşılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları 

Kişisel veri sahipleri, Veri Sorumlusu Şirketimize başvurarak kendileriyle ilgili; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
e) Kanuna ve mevzuata uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
f) Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

5. Başvuru Yolu
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ilgili formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını ELC Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 19.Cadde No:1 Melikgazi – KAYSERİ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilir veya ilgili formu info@elcalu.com.tr veya elcaluminyum@hs04.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Talebiniz ELC Alüminyum tarafından değerlendirilerek KVKK’da öngörülen şekilde en geç (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, ELC Alüminyum’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

       
ELC ALÜMİNYUM Sanayi ve Ticaret A.Ş © 2016, Tüm Hakları saklıdır.